وسایل خانگی که در سال های اخیر طراحی و عرضه شده اند، مملو از فناوری های مدرن و چندمنظوره هستند تا موجب سهولت هر چه بیشتر زندگی کاربران شوند.