بیماری حرکت با ترکیبی از سیگنال هایی که از طریق چشم ها و گوش داخلی به مغز فرستاده می شود، رخ می دهد. اگر نمی توانید حرکتی را که چشم ها آن را مشاهده می کنند احساس کنید، به این معناست که مغز سیگنال های ارسالی را با هم اشتباه گرفته است.   این روزها بازار سفر و گردش داغ است…